اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل


شماره های تماس: 01144151921 - 01144151922

نمابر: 01144151920 

نشانی: آمل - خیابان شهید بهشتی (چاکسر) - اندیشه 49 - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل